聪明文档网

聪明文档网

最新最全的文档下载
当前位置: 首页> 劝学原文+翻译+注音

劝学原文+翻译+注音

时间:2018-06-27 14:58:59    下载该word文档

荀子

quàn xué piān

 Jūn zǐ yuē xué bù kě yǐ yǐ qīng qǔ zhī yú lán

君子曰:学不可以已。青,取之于蓝,

ér qīng yú lán bīng shuǐ wéi zhī ér hán yú shuǐ mù

而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。木

zhí zhōng shéng róu yǐ wéi lún qí qǔ zhōng guī suī yǒu gǎo

直中绳,輮以为轮,其曲中规。虽有

pù bù fù tǐng zhě róu shǐ zhī rán yě gù mù shòu shéng

暴,不复挺者,輮使之然也。故木受绳

zé zhí jīn jiù lì zé lì jūn zǐ bó xué ér rì cān xǐng

则直,金就砺则利,君子博学而日参省

hū jǐ zé zhī míng ér xíng wú guò yǐ

乎己,则明而行无过矣。

wú cháng zhōng rì ér sī yǐ bù rú xū yú zhī suǒ xué

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学

yě wú cháng qí ér wàng yǐ bù rú dēng gāo zhī bó jiàn yě

也。吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。

dēng gāo ér zhāo bì fēi jiā cháng yě ér jiàn zhě yuǎn shùn

登高而招,臂非加长也,而见者远;

fēng ér hū shēng fēi jiā jí yě ér wén zhě zhāng jiǎ yú

风而呼,声非加疾也,而闻者彰。假舆

mǎ zhě fēi lì zú yě ér zhì qiān lǐ jiǎ zhōu jí zhě

马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,

fēi néng shuǐ yě ér jué jiāng hé jūn zǐ xìng fēi yì yě

非能水也,而绝江河。君子生非异也,

shàn jiǎ yú wù yě

善假于物也。

jī tǔ chéng shān fēng yǔ xìng yān jī shuǐ chéng yuān

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,

jiāo lóng shēng yān jī shàn chéng dé ér shén míng zì dé shèng

蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣

xīn bèi yān gù bú jī kuǐ bù wú yǐ zhì qiān lǐ bú

心备焉。故不积跬步,无以至千里;不

jī xiǎo liú wú yǐ chéng jiāng hǎi qí jì yī yuè bù néng

积小流,无以成江海。骐骥一跃,不能

Shí bù nú mǎ shí jià gōng zài bú shě qiè ér shě zhī

十步;驽马十驾,功在不舍。锲而舍之,

xiǔ mù bú zhé qiè ér bù shě jīn shí kě lòu yǐn wú

朽木不折;锲而不舍,金石可镂。蚓无

zhǎo yá zhī lì jīn gǔ zhī qiáng shàng shí āi tǔ xià yǐn

爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮

huáng quán yòng xīn yī yě xiè liù guì ér èr áo fēi shé

黄泉,用心一也。蟹六跪而二螯,非

shàn zhī xué wú kě jì tuō zhě yòng xīn zào yě

之穴无可寄托者,用心躁也。

译文:有道德修养的人说:学习是不可以停止的。靛青是从蓝草里提取的,可是比蓝草的颜色更深;冰是水凝结而成的,却比水还要寒冷。木材直得可以符合拉直的墨线,用火烤把它弯曲成车轮,(那么)木材的弯度(就)合乎圆规的标准了,即使又被风吹日晒而干枯了,(木材)也不会再挺直,是因为经过加工,使它成为这样的。所以木材用墨线量过,再经辅具加工就能取直,刀剑等金属制品在磨刀石上磨过就能变得锋利,君子广泛地学习,而且每天检查反省自己,那么他就会聪明机智,而行为就不会有过错了。

我曾经整天地思考,却不如片刻学习的收获大;我曾经提起脚后跟眺望,却不如登上高处看的广阔。登上高处招手,手臂并没有加长,但人们在远处也能看见;顺着风向呼喊,声音并没有增强,但听的人听得更清楚。借助车马的人,不是脚步快,却能到达千里之外;借助船舶楫桨的人,不一定善于游水,却能横渡长江黄河。君子的本性(同一般人)没有差别,只是善于借助外物罢了

堆积土石成了高山,风雨就从这里兴起了;汇积水流成为深渊,蛟龙就从这儿产生了;积累善行养成高尚的品德,精神就能达到很高的境界,圣人的思想(也就)具备了。所以不积累一步半步的行程,就没有办法达到千里之远;不积累细小的流水,就没有办法汇成江河大海。千里马一跨跃,也不足十步远;劣马拉车走十天,(也能走得很远,)它的成功就在于不停地走。雕刻一样物品但最后放弃了它了,(那么)腐烂的木头也刻不断。(如果)不停地刻下去,(那么)金石也能雕刻成功。蚯蚓没有锋利的爪牙,强健的筋骨,却能向上吃到泥土,向下可以喝到泉水,这是由于它用心专一啊。蟹有六条腿和两个蟹钳,(但是)如果没有蛇、鳝的洞穴它就无处存身,这是因为它用心浮躁啊。 

免费下载 Word文档免费下载: 劝学原文+翻译+注音

 • 29.8

  ¥45 每天只需1.0元
  1个月 推荐
 • 9.9

  ¥15
  1天
 • 59.8

  ¥90
  3个月

选择支付方式

 • 微信付款
郑重提醒:支付后,系统自动为您完成注册

请使用微信扫码支付(元)

订单号:
支付后,系统自动为您完成注册
遇到问题请联系 在线客服

常用手机号:
用于找回密码
图片验证码:
看不清?点击更换
短信验证码:
新密码:
 
绑定后可用手机号登录
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系 在线客服